Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

ampajewska
2378 5da4 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatytek tytek

September 16 2018

ampajewska
2182 0285 390
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaHottestMales HottestMales
ampajewska
4188 2699 390
Reposted fromursa-major ursa-major viajestpieknie jestpieknie
ampajewska
1773 f1ae 390
Reposted frompeper peper viajestpieknie jestpieknie
ampajewska
ampajewska
Reposted fromdreamadream dreamadream viadelain delain
ampajewska
ampajewska
4190 8826 390
Reposted fromursa-major ursa-major viafinatka finatka
ampajewska
4139 8251 390
Reposted fromonlyman onlyman viafinatka finatka
ampajewska
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viareloveution reloveution
ampajewska
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viareloveution reloveution

September 14 2018

ampajewska
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
ampajewska
ampajewska
0987 909d 390
Reposted fromursa-major ursa-major viapampampam pampampam
ampajewska
ampajewska
ampajewska

September 13 2018

ampajewska
0218 d911 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawaplue waplue

September 11 2018

ampajewska
1903 772a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaciemilordzie kaciemilordzie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl