Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

1567 1b7a 390

POLAND. Zalipie, the ‘painted village’ near Ternow. Houses are completely painted on the inside and outside by their owners. 1976. By Bruno Barbey.

Reposted fromkimik kimik viamanxx manxx
ampajewska
0373 4651 390
Reposted fromfelicka felicka vialovely-wildness lovely-wildness

December 01 2016

ampajewska
Mała, są mężczyźni, którzy nigdy by nie zdradzili. Są mężczyźni, którzy nigdy nie pozwoliliby ci samej płakać, a zwłaszcza z ich powodu. Są mężczyźni, którzy pokonaliby setki kilometrów tylko po to, żeby cię przytulić. Są mężczyźni, dla których oczywistą przyjemnością byłoby robienie ci mniejszych i większych prezentów. Są mężczyźni, którzy nie potrafiliby ukryć swojej miłości do ciebie przed całym światem. Są mężczyźni, dla których byłabyś ważniejsza, niż ktokolwiek i cokolwiek innego. Są tacy mężczyźni i dobrze o tym wiesz.
To ci mężczyźni, o których opowiadają ci koleżanki. To te miłości, których zazdrościsz bliższym i dalszym znajomym. To te związki, na podstawie których pisze się poradniki.
I jeżeli są tacy mężczyźni, to wszystkim innym zatrzaśnij drzwi przed nosem, a jeżeli mieli już kiedyś do nich klucz, to zmień zamki.
— ze strony na fcb. "Listy do Małej"
ampajewska
0388 7d21 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
ampajewska
6947 c0c8 390

November 30 2016

ampajewska
5466 d31f 390
ampajewska
Reposted frombluuu bluuu viahereyes hereyes
2311 4836 390
Reposted fromtwice twice viapamieciodlegle pamieciodlegle
ampajewska
6911 faae 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabaranczyk baranczyk

November 29 2016

ampajewska
ampajewska
ampajewska
6899 f2b4 390
Reposted frombluuu bluuu viabluephoenix bluephoenix
ampajewska
6623 2e1e 390
ampajewska
3212 5451 390
Reposted fromzciach zciach viachlodnawdowa chlodnawdowa
ampajewska
0476 efb1 390
Reposted fromsoSad soSad viavalardohaeris valardohaeris
5799 c455 390
breakfast is served
Reposted fromstraytank straytank vialily24 lily24
ampajewska
7265 fd3c 390
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viawalkthemoon walkthemoon
ampajewska
ampajewska
2070 2f03 390
Reposted fromwatercolor watercolor viabaskua baskua

November 28 2016

1147 b0c9 390

a-l-ancien-regime:

Schloss Augustusburg in Brühl, Germany. One of the most important baroque buildings, UNESCO world heritage site

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl