Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2016

ampajewska
grafika house, home, and architecture
Reposted fromweightless weightless viatiredeveryday tiredeveryday
ampajewska
3520 7ff2 390
ampajewska
4873 6379 390
Reposted fromnyaako nyaako viaifyouleave ifyouleave
ampajewska
6911 faae 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasaysomething saysomething
ampajewska
8744 81d0 390
2762 3d2a 390

Reposted fromzoozia zoozia viasaysomething saysomething

October 17 2016

ampajewska
1547 7be8 390
Reposted fromwebomatic webomatic viaLamb Lamb
ampajewska
ampajewska
0112 a599 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelarenne elarenne
ampajewska
9819 dde6 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viabumpy bumpy
ampajewska
7239 9788 390
Warszawa 1969
Reposted fromyommy yommy viacg44 cg44
ampajewska
Brothers Grimm's Homeland, 2013 | Kilian Schönberger
Reposted fromMoonTide MoonTide viaoctober84 october84
ampajewska
9974 3405 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMySoupx3 MySoupx3
ampajewska
Nie mogę… Nie chcę wspominać. Byłam na wojnie trzy lata. Te trzy lata nie czułam się kobietą. Moje ciało zamarło. Nie miałam menstruacji, prawie żadnych kobiecych pragnień. A byłam ładna…
Kiedy mój przyszły mąż mi się oświadczył, to było już w Berlinie, przed Reichstagiem, powiedział: »Wojna się skończyła. My żyjemy. Mieliśmy szczęście. Wyjdź za mnie«. Chciało mi się wtedy płakać. Krzyczeć. Uderzyć go! Jak to – wyjść za niego? Teraz? Wśród tego wszystkiego – za mąż? W otoczeniu czarnej sadzy i czarnych cegieł… Popatrz lepiej na mnie… Popatrz, jaka jestem! Najpierw zrób ze mnie kobietę: przynieś kwiaty, zalecaj się do mnie, mów piękne słowa. Ja tak tego pragnę! Tak na to czekam!
Omal go nie uderzyłam… Chciałam uderzyć… Miał opalony, czerwony policzek. No i widzę wtedy, że wszystko zrozumiał; łzy mu spływają po tym policzku. Po jeszcze świeżych bliznach… A ja sama nie wierzę temu, co mówię: »Dobrze, wyjdę za ciebie«.
— Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety", 2010
Reposted from1923 1923 viabumpy bumpy

October 15 2016

ampajewska
1299 f1b5 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viagabor gabor
ampajewska
Aredhel from Silmarillion
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viaghalbadious ghalbadious

October 14 2016

ampajewska
5824 559c 390
Reposted fromwieczerza wieczerza viabukazla bukazla
2311 4836 390
Reposted fromtwice twice viabukazla bukazla
ampajewska
6771 a6e0 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viakurenaisuiren kurenaisuiren

October 12 2016

ampajewska
9518 24c5 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viacatchdimoment catchdimoment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl