Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

ampajewska
Reposted fromFlau Flau viapareidolie pareidolie
ampajewska
7111 b532 390
Reposted fromambiente ambiente viapareidolie pareidolie

September 02 2019

ampajewska
9995 2a79 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahonestlie honestlie
ampajewska
1398 bde1 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
ampajewska
ampajewska
7354 9adb 390
Reposted fromnowii nowii vianieobecnosc nieobecnosc
ampajewska
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
7652 9e7b 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow vianiskowo niskowo
ampajewska
8685 f717 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialovvie lovvie
ampajewska
0208 6db1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovvie lovvie
ampajewska
ampajewska
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialone-wolf lone-wolf
ampajewska
ampajewska
ampajewska
2465 ecb8 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianieobecnosc nieobecnosc
ampajewska
1996 af6e 390
Reposted fromtichga tichga viamalborghetto malborghetto

September 01 2019

ampajewska
ampajewska
3871 fc6d 390
Reposted fromrol rol viaesste esste

August 07 2019

ampajewska
8282 1621 390
Reposted fromJustVicky JustVicky viailovegreen ilovegreen
ampajewska
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl