Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2020

ampajewska

January 25 2020

ampajewska
ampajewska
7396 85ed 390
Reposted fromnyaako nyaako vialinasakuraaizu linasakuraaizu

January 22 2020

ampajewska
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
ampajewska
7722 32c1 390
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viawwannie wwannie
ampajewska
9993 6962 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaataga ataga
ampajewska
6695 1d6d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viarudosci rudosci
ampajewska
9776 771d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarudosci rudosci
ampajewska
4925 59d8 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasininen sininen
ampajewska

January 12 2020

ampajewska
9992 fa2a 390
ampajewska
0315 0831 390
ampajewska
8574 6c3d 390
Anna Ciarkowska
8131 a79c 390

anamorphosis-and-isolate:

― Big Fish (2003)
“We were like strangers who knew each other very well.”

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahesiamela hesiamela
ampajewska
9997 4b64 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNemesis86 Nemesis86
ampajewska
ampajewska
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
ampajewska
0564 c5a0 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo

September 10 2019

ampajewska
Reposted fromFlau Flau viapareidolie pareidolie
ampajewska
7111 b532 390
Reposted fromambiente ambiente viapareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl